Shotokan
Karate for all
Home
Events
Frequently Asked Questions
Dojo Kun
Glossary
Photogallery
Contact Us
About Levern Tora-Kai
Dojo Kun

Dojo Kun

Hitotsu!  Jinkaku kansei ni tsutomuru koto
To strive for the perfection of character

Hitotsu! Makato no michi o mamoru koto
To defend the paths of truth

Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto
To foster the spirit of effort

Hitotsu! Reigi o omonsuru koto
To honour the principles of etiquette

Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto
To guard against impetuous courage


Dojo Kun written by Nakayama Sensei of the JKA